Sağlık Araştırmaları ; sağlık alanında düşünce ve bilimsel bilgi üreten araştırmalardır. Hem makro hem de mikro düzeyde olmak üzere hedef kitlesi kamu sektörü, özel sektör ve üçüncü sektör (sivil toplum kuruluşları)’dır. Çevreye ve bireylere yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, sosyal tıp, sağlık eğitimi, sağlık okuryazarlığı ve hastalık bazlı çalışmalar halk sağlığı araştırmaları kapsamında yer alan konulardır.

 

Tüketici Araştırmaları; Günümüzde başarılı bir marka olabilmenin en temel koşullarından birisi bu markanın ürün ve hizmetlerinin tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerine cevap verebilmesi ve bunun ölçülebilir olmasıdır. Hedef kitlenizin davranışlarını öğrenebilir, ürünleriniz, pazarlama ve marka çalışmalarınız ile ilgili geri bildirimlere ve düşüncelere ulaşabilirsiniz.

 

Marka Bilinirliği Araştırmaları; Marka bilinirliği tüketicilerin algısına yerleşmek demektir.  Marka bilinirliğinizin rakiplerinizden yüksek olması sayesinde nihai satış noktasındaki satışlarınız daha fazla olacaktır. En temel marka bilinirlik araştırması hedef kitle örnekleminde bulunan deneklere 4-5 soru sorularak yapılmaktadır. Burada örneklem grubunun tüm hedef kitleyi yansıtabilecek sayıda ve yerden olması önemlidir.

 

Ürün Testleri; Tüketicilere daha güvenli ürünler sunabilmek için üreticiler ürünlerini bağımsız kuruluşlar tarafından testlere tabi tutmaya her geçen gün daha fazla önem vermektedir. Bu araştırmalar yeni ürün geliştirilmesinde, mevcut üründe veya mevcut ürün değişikliğinde başvurulan bir yöntem olarak bilinir. Ürün testinin amacı, ürüne karşı mevcut tüketicilerin, rakip tüketicilerin veya potansiyel tüketicilerin yaklaşımını belirlemektir.

 

Reklam Araştırmaları; Markalar tarafından hazırlanan reklam kampanyalarının hedef kitle üzerinde ne derece etkili olduğu, istenilen amaca ulaşıp ulaşmadığı ve kampanyanın hedef kitle üzerinde nasıl bir izlenim bıraktığı konusunda reklam etkinliğinin ölçümlenmesi büyük önem taşımaktadır. Reklam etkinliğinin ölçümlenmesi reklam araştırmaları aracılığıyla gerçekleşmektedir. Nicel ve nitel olmak üzere yapılan bu araştırmalar reklam etkinliğinin sayısal değerleri ve hedef kitlenin reklama dair iç görüsünü ortaya koymaktadır.

 

Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları; Müşteri memnuniyeti ölçümleri ile temel olarak;müşteriye hizmet sunarken takip edilen süreçler ve her bir süreç için tanımlanacak performans kriterleri, için memnuniyet düzeyinin belirlenmesi, memnuniyet düzeyinin düşük olduğu konularda bu duruma neden olan gerekçelerin tespit edilmesi, iyileştirilmesi öncelikli konuların anlaşılması ve müşteri bağlılığını arttırmanın yollarının belirlenmesi hedeflenmektedir.

 

Gizli Müşteri Araştırmaları; Gizli müşteri çalışması, gözlem yapan kişinin gözlemci kimliğini gizleyerek hizmet alması, daha sonra aldığı hizmeti ve hizmet aldığı kişiyi ve/veya satış-hizmet noktasını tanımlı kriterler üzerinden değerlendirmesidir. Gizli Müşteri Araştırması; kendinizi müşteri gözüyle görmenizi sağlayan en etkili yöntemlerden biridir.  Gizli Müşteri Araştırması” profesyonel ya da gerçek müşterilerin önceden eğitilerek hizmet süreçlerini ölçümlemeleri, deneyimlerini ayrıntılı ve tarafsız bir biçimde rapor etmeleri eylemidir.